• به سفارش: شرکت سپیده سحر پارس
  • سال طراحی: پاییـــــز 1397
  • بــازار هـدف: بازار داخلی (سراسر کشور)

سبک طراحی بسته بندی

این محصول در بسته بندی 25 کیلویی ارایه گردیده بود لذا بنا بر نوع و اندازه بسته بندی و نوع چاپ آن، تصمیم بر آن شد تا طرح به صورت تصویر سازی برداری و با دو رنگ تفکیکی ارایه گردد تا کیفیت خروجی چاپ خوبی داشته باشد.

با توجه به کلیه عوامل، از جمله ماهیت محصول و هویت برند مزرعه، از دو رنگ آبی تیره و قرمز برای طرح استفاده گردید.

هر وجه طرح به یک زبان ارایه شد تا محصول برای صادرات هم قابل فروش باشد.