برند فرمیل در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی فعالیت مینماید.

در لوگو این برند سعی شد علاوه بر حس مدرن و بروز بودن، مفاهیمی چون بهداشت و تمیزی مشهود باشد. این امر با انتخاب رنگهای سفید و روشن در زمینه و تم رنگی سرد در کادر لوگو و انتخاب رنگ قرمز (رنگ گرم و پویا) ممکن گردید.