کانسپت سس های دوقول صادق :

محصول سس های فشاری برند صادق، به صورت دوقلو پیشنهاد شد،تا مخاطب در یک خرید دو نوع سس را همزمان داشته باشد .بطری ها طوری طراحی شد که در همدیگر قفل شود . لیبل محصول هم به صورتی طراحی شد تا با درکنار هم قرار گرفتن 2 بطری شکل یک قلب را بسازند.

درپایانه های فروش محصول با 4 ترکیب متنوع ارایه گردید تا سلایق مختلف امکان تهیه طعم های مورد نظر خود را داشته باشند.