فرایند طراحی لیبل شربتهای گیاهی وسیع:

 

برای طراحی لیبل شریتهای گیاهی وسیع نیز، همچون عرقیجات این برند از یونیفرم پایه برند بهره بردیم. اما با توجه به تغییر ماهیت این دسته از محصولات، در طراحی لیبل آنها از تصویرسازی استفاده کردیم تا حس و حال قدیمی نما (Vintage) به محصول ببخشد.

گسترده طرح لیبل شربت های گیاهی وسیع:

 

برای زیبا سازی لیبلها، در مرحله چاپ از مرکب طلایی استفاده شد و پس از آن در مرحله پس از چاپ نیز از تکنیک هاتفویل طلاکوب بهره بردیم.