در تدوین شخصیت برند بالبا، به این کلمات کلیدی رسیدیم: سالم ، طبیعی ، باکیفیت . در طراحی هویت بصری برند هم این مفاهیم مد نظر قرار گرفت. لذا در طراحی لوگو از فرم قلب مانند و در دل آن دو برگ استفاده شد.