طرح پیشنهادی به هلدینگ بنیاد خیریه دکتر نبی تاریخ طراحی: 1395

طراحی فرم شیشه عسل

در طراحی بسته بندی دو موضوع از هم تفکیک شد اول طرح فرم شیشه محصول و دوم طرح لیبل آن.

1.طراحی فرم شیشه عسل:

بهترین منبع الهام برای فرم ظرف عسل، کندوعسل است. فرم 6 ضلعی در کندو عسل علاوه بر تداعی کندو عسل جلوه خاص و متفاوتی به محصول در قفسه فروشگاه ها دارد و چینش مناسبی در کنار هم دارد.

2.طراحی لیبل عسل:

با توجه به فرم خاص شیشه و گویا بودن آن کاربرد آن ، طرحی ساده و مینیمال برای لیبل محصول در نظر گرفته شد. در مرحله پس از چاپ از تکنیک هاتفویل (طلاکوب) برای زیباسازی لیبل استفاده شد.