طراحی اوراق اداری کانون زبان سهروردی:    شامل، سربرگ، پاکت نامه ملخی،کارت ویزیت،تراکت، کارنامه زبان آموزان، گواهی نامه و پاکت CD

موسسه زبان سهروردی به عنوان، آموزشگاهی معتبر و با سابقه ، نیازهای متنوعی در زمینه اوراق اداری و ملزومات ارتباطی و مکاتبه ای دارد. با تدوین هویت بصری ، رنگ سازمانی و پترن این مجموعه کلیه اقلام به شکل متحد و یکپارچه طراحی گردید.

گواهی نامه های دوره های زبان آموزی

 

 

 کارنامه زبان آموز :

 

سربرگ آموزشگاه زبان سهرودی:

     

 

  طرح کاور CD :